Det kommer kosta mycket pengar, vara jättesvårt och är bråttom men det går att rädda

Så lät kommentaren från den konsult som gjorde ett utlåtande om gruvlaven över det Adelswärdska schaktet i Bersbo Koppargruvor. Nu, några år senare är restaureringen äntligen klar. Allt tack vare föreningen Bersbo Koppargruvor som lett räddningsinsatsen.

Föreningen Bersbo Koppargruvor startades 2014 och har ett tydligt syfte; att bevara det som finns kvar av Bersbo gruvsamhälle och att utveckla besöksnäringen i området. Jag träffar föreningens ordförande, Carina Jarhall en solig dag i maj som berättar mer.

Carina berättar att tack vare EU-stöd för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsens byggnadsvårdsmedel och sponsorer som skänkt medel har man kunnat restaurera gruvlaven över Adelswärds schakt. Arbetet har pågått under flera år och är nu avslutat.

– Nu när restaureringen av laven är färdig så kommer vi fortsätta utvecklingen av området. Ett spännande och intressant besöksmål som detta ska inte stanna vid en räddad lave. Vi har precis fått hit nya sittbänkar och kommer ordna ett nytt staket. Dessutom planeras det för en stolplada där man kan samlas under tak.

Förutom att restaurera laven till det Adelswärdska schaktet har föreningen haft andra projekt, bland annat att restaurera den kalvande stödmuren vid Storgruvan. Ett annat har varit restaureringen av Kruthuset där den raserade muren nu är återställd och putsad och taket återställt i nyskick.

– Under sommaren kommer vi ha guidningar här. Om man vill ha en privat guidning är det bara att kontakta oss.

Text: Frida Almqvist
Foto: Thomas Ekh


Historia

Starten till kopparbrytningen i Bersbo var det privilegiebrev som år 1413 skickades från Erik av Pommern. Brytningen av koppar i Bersbo påbörjades sedan under 1500-talet och gruvdrift bedrevs bland annat av biskop Hans Brask. År 1781 ägdes hela kopparbruket av Johan Adelswärd och hans hustru. De bildade fideikommisset Baroniet Adelswärd som kom att äga många gruvor i länet. Runt gruvan växte samhället Bersbo upp och som mest arbetade där cirka 1 200 personer samtidigt.

För att underlätta transporterna av kopparmalm från gruvorna i Bersbo ner till Åtvidaberg invigdes år 1857 Östergötlands första järnväg. Loken döptes till Åtvidaberg och Bersbo. Vid sekelskiftet 1900 var Kopparverket inne i en omstruktureringsfas och man beslutade att göra ett sista försök att hitta brytvärd malm i det Adelswärdska schaktet. Man installerade nya funktioner för uppfodring och pumpning.

År 1902 upphörde den industriella kopparhanteringen i Åtvidaberg, vilket också innebar slutet för Bersbo som gruvsamhälle. Provbrytningar pågick dock vid Adelswärds schakt fram till år 1907. Sammanlagt togs det upp cirka 35 000 ton kopparmalm under åren i Bersbo.