Hagakyrkan – 50 år sedan nya Missionskyrkan byggdes

Söndagen den 2 september 1973 invigdes den nya Missionskyrkan med högtidsmöte och nu 50 år senare kommer detta att firas söndagen den 12 november 2023.

Av församlingens protokoll framgår att redan i slutet av 1950-talet behövde olika reparationer av den gamla kyrkan vidtas. I maj 1960 beslutade församlingen om att skapa en fond för reparationer. Men vid ett styrelse- och församlingsmöte hösten 1962 fördes samtal om möjligheten till att bygga en ny kyrka. De beslutade om att göra en begäran till Gamleby kommun om att få köpa tomtmark vid Åby-området.

Många förslag kom in

Under tiden fick de även flera olika förslag på lokaler som var tomma eller som skulle bli tomma. Bland annat blev en fastighet vid Bergsgatan, som gränsade till församlingens tomt, till salu. Marken på Åby-området ansågs inte lämpligt p.g.a. dåliga markförhållanden. Däremot fanns en möjlighet att köpa tomtmark söder om Konsum Snabbköp på Hammarsvägen. Församlingens årsmöte beslutade 1964 att begära hos kommunen att denna tomtmark reserverades för deras räkning. Kommunen meddelade dock att man måste avvakta det pågående stadsplanearbetet innan beslut togs.

När stadsplanearbetet drog ut på tiden började församlingen hösten 1965 diskutera en eventuell ombyggnad av gamla kyrkan. Vid kontakt med olika byggmästare framkom att det skulle blir dyrare med en ombyggnad än att bygga nytt. Vid denna tidpunkt fick de veta att Konsum Snabbköp eventuellt skulle läggas ned och att lokalen kunde bli till salu.

En byggnadskommitté tillsattes

Hösten 1966 tillsattes en byggnadskommitté under ledning av Bertil Ingesson. Deras uppgift blev att arbeta vidare med förslaget om Konsum Snabbköp, ett arbete som gjordes fram till oktober 1968. Bland annat hade ett kostnadsförslag på om- och tillbyggnad av Konsum tagits fram. I november meddelade kommunen att tomten söder om Konsum stod till förfogande, som hittills hade varit reserverad för ett barndaghem.

Efter flera års arbete kom lösningen

I januari 1969 uppvaktade församlingen kommunen om tomten på Hammarsvägen då inget annat förslag fanns. På Gamleby kommuns allra sista kommunfullmäktigemöte, innan de införlivades i Västerviks kommun, togs beslutet att skänka marken till församlingen där nu kyrkan står. På ett församlingsmöte i februari 1970 kunde sedan ordföranden informera om beslutet och efter flera års arbete hade äntligen markfrågan blivit löst. Vid Byggnadskommitténs sammanträde i november samma år diskuterades arkitektfrågan. Genom tidigare kontakter med arkitekt Lennart Arfwidsson, Västervik, som visat intresse av att få rita församlingens nya kyrka. Lennart är även arkitekten av Marieborgskyrkan i Västervik. De samlade styrelsen, byggnadskommittén, ungdomsledarna och arkitekten för att diskutera vilka önskemål och behov som fanns. Det ledde fram till ett slutgiltigt beslut om hur framtida kyrkan skulle se ut och innehålla. Därefter inleddes arbetet med detaljarbetet, konstruktioner, material, VVS, el, ventilation med mera. En anbudsförfrågan gjordes och flera anbud kom in.

Beslut om byggnation av ny kyrka

Församlingsmötet 27 augusti 1972 blev en helig stund för församlingen. Byggnadskommitténs ordförande Bertil Ingesson redogjorde för inkommande anbudshandlingar och meddelade totala kostnaden för kyrkan.

– Summan var 768.020 kronor, berättar Bertil Ingesson. Församlingens dåvarande ordförande, Bo Johansson, ställde frågan:

– Beslutar församlingen bygga ny kyrka med denna kostnad? Församlingens svar var enhälligt och ett mäktigt ja fyllde den gamla kyrkolokalen.

Inte helt problemfritt

Ritningarna var klara, anbud inkomna och beslut att bygga var taget. Men kommunens byggnadslov var inte utfärdat och klart. Frågan gällde parkeringsplatsen och så länge den inte var löst fick inte församlingen bygglovet. En kompromisslösning gjorde att ett bygglov till slut beviljades. Byggnadsentreprenaden utfördes av ET-byggen, Bjarne Embretsen, Västervik och flera lokala företag som Gamleby Rör AB och Gamleby El-byrå var involverade.

Stor givmildhet

Det fanns en givmildhet bland medlemmarna och man hjälptes åt. Skogsägare skänkte bland annat virke och när man såg att bygget även skulle bli lite dyrare så erbjöds sig församlingsmedlemmar att ”låna” pengar till kyrkan. Man anordnade missionsaktiviteter för att dra in pengar till bygget som att till exempel man kunde gå ut och hugga sig en julgran där sedan pengarna för granen skänktes till bygget. Redan efter 15 år var kyrkan betald och att man också kunde köpa in en orgel.

Funktionen och arbetet

Vid denna tidpunkt fanns 68 medlemmar i församlingen som med den nya Missionskyrkan fick nya fina lokaler med en kyrksal där det vackra glasfönstret i fondväggen skapats av konstnär Eric Elfwén. Här finns även samlingssal, samkvämsrum, serveringskök och mindre rum för samtal. Idag har församlingen minskat något men fyller fortfarande en funktion i dagens samhälle med allt som händer i världen och många som är ensamma. Idag består verksamheten av gudstjänster, bibelsamtal och bön, symöten och språkcafé.

– Vi anordnar öppen kyrka varje fredag, med frukost och andakt där alla är välkomna, berättar Torbjörn Mannehed, nuvarande pastor och föreståndare.

Messy church är också ett populärt arrangemang för både stora och små med pyssel, sång, minigudstjänst och lunch.

Högtidsgudstjänst 12 november

Söndagen den 12 november kommer församlingen att fira att Hagakyrkan är 50 år. Håkan Persson, pastor vid denna tid och mycket engagerad i arbetet så att kyrkan blev av, kommer och predikar.

Text: Anette Ekh
Foto: Thomas Ekh

1 / 9